Lakeshore Technical College – Diversity & Multicultural Services

Current Students | Staff | MyLTC

Loading

Kev Txais Ntawm Kev Kawm Ntawv Siab

Diversity & Multicultural Services

Bienvenidos ~ Welcome ~ Koj Tuaj Los

Ncav kom cuag koj lu hom phiaj

Hauv LTC muaj tshaj 50 hom txuj thiab chaw zoo uas yuav coj koj rau lub haus paus ntawm txoj hauj lwm koj xav kawm mus ua.  Tabsis nws yuav siv ntau tshaj txoj kev kawm hauv hoob chav los npaj koj tus kheej rau lub neej yav pem suab.  Peb cov tub khiav dej num thiab kws qhia ntawv txawj txaus yuav los txhawb thiab pab koj tsim koj lub zog thiab kev txawj los daws cov kev nyuaj ntawm koj txoj kev kawm.

Ayudandote paso-a-paso hacia tu meta.

Helping you step-by step to your goal.

Yuav pab koj ib theem-rau-ib theem kom koj caum cuag koj lub hom phiaj.

Lub hom phiaj ntawm lub rooj Diversity thiab Multicultural Student Services hauv Lakeshore Technical College yog los saib xyuas txog ib puag ncig hauv lub tsev kawm ntawv los txhawb cov tub kawm ntawv kom lawv ncav cuag lawv lub hom phiaj ntawm kev kawm thiab kev ua hauj lwm.

Nrhiav txais kev pab uas koj xav tau

Peb lub rooj Diversity thiab Multicultural Services cov tub khiav dej num yuav pab koj txhua kauj ruam – ntawm kev ua ntaub ntawv sau npe kawm ntawv txog rau ntawm kev kawm tiav.

Cov kev pab ua muaj:

Peb muaj chaw ua hauj lwm qhib hauv LTC Cleveland, LTC Manitowoc, thiab LTC Sheboygan.  Yog xav paub ntxiv thov hu rau Diversity thiab Multicultural Services cov tub khiav dej num ntawm:

Nicole Yang, Diversity Coordinator thiab EEO
920.693.1120
nicole.yang@gotoltc.edu

Vanna Lor, Multicultural Liaison
920.693.1110
vanna.lor@gotoltc.edu

Irmaris Ramirez, Multicultural Liaison
920.693.1114
irmaris.ramirez@gotoltc.edu

Nrhiav LTC lub rooj Diversity & Multicultural Services hauv Facebook los koom nrog peb txoj kev kawm.